“7256” Sayılı Yeniden Yapılandırma Yasası Yürürlüğe Girdi

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü tarafından yapılan açıklamada; 11.11.2020 tarih 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 17.11.2020 tarih 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve 31.08.2020 tarihine kadar olan borçların kanun kapsamında yer aldığı belirtildi.

Yapılandırma kapsamında;

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına bağlı borçların ilk taksitinin 31.01.2021 tarihine kadar ödenmesi, diğer taksitlerin ise bu tarihi takip eden 2’şer aylık dönemler halinde azami 18 taksitte,
Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı borçların ilk taksitinin 28.02.2021 tarihine kadar ödenmesi, diğer taksitlerin ise bu tarihi takip eden 2’şer aylık dönemler halinde azami 18 taksitte
Nakit ya da kredi kartı ile ödenebileceğini ifade eden Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü, ayrıca vergi mevzuatı gereği iade alacaklarından kendi borçlarına mahsuben ödenmesi imkânının da getirildiğini ve ilgili kurumlara 31.12.2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerektiğini belirtti.

 

Meslek odaları ve meslek üst kuruluşları ve barolara ilişkin borçların da yapılandırma kapsamında yer aldığını belirten Naci Güncü,

TOBB kapsamında; Üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak Oda payları ve Borsa tescil ücreti borçları asılları ile TOBB’a ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının,
TESK kapsamında; Esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borç asıllarının,

SMMM ve YMMM kapsamında; Meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borç asıllarının,

Barolar kapsamında; Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borç asıllarının,
TİM kapsamında; İhracatçıların üyesi oldukları ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat borç asıllarının

Birinci taksitinin 28.02.2021 tarihine kadar, diğer taksitlerin ise aylık dönemler halinde azami 6 taksitte nakit ya da kredi kartı ile ödenebileceğini belirterek;

31.08.2020 tarihinden önce verilen idari para cezaları, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç olmak üzere idari para cezaları,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezalar hariç),
31.08.2020 tarihinden önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
İl Özel İdarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31.08.2020 tarihinden önce olduğu halde 7256 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacaklarının düzenleme kapsamında bulunduğunu ifade etti.
7256 sayılı Kanun kapsamında olan kurumların farklı uygulamaları olabileceğini belirten Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü, detaylı bilginin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınabileceğini ifade ederek; Oda üyelerinin, önemli avantajlar içeren bu kanun fırsatından yararlanmalarının önemine işaret etti.

Karacabey TSO Üyelerinin yapılandırma fırsatından yararlanmak için 31.01.2021 tarihine kadar odaya başvuruda bulunmaları gerektiğini ifade eden Naci Güncü, gecikmiş aidat borcu bulunan üyeleri bu önemli fırsatı değerlendirmeye davet etti.

Kanunun 30.08.2020 tarihi ve bu tarih öncesi alacakların tahsilini düzenlediğini belirten Başkan Güncü; Ekim ayında ödenmesi gereken 2020 yılı oda aidatlarının 2’nci taksitlerinin düzenleme kapsamında olmadığını, azami 6 taksitte ödenebilecek borçların ödeme zamanlarının yapılandırma yapıldığında üyelere bildirileceğini ifade etti.

Lütfen Paylaşın ve Beğenin